Close

Podmínky soutěže

Základní informace k soutěži

 

1. Soutěž v psaní cestopisů „Cestopisování“ (dále jen „soutěž“) vyhlašuje f.o. Lubomír Hoška – cestovní kancelář Hoška – tour (dále jen „vyhlašovatel“), Zámecká 499, 507 81 Lázně Bělohrad. Organizátorem soutěže je CK HOŠKA TOUR
2. Soutěž probíhá od 4. 2. 2019 do 15. 1. 2020. Cestopisy mohou být i ze staršího období, musí ale splňovat podmínky soutěže.
3. Soutěže se mohou zúčastnit osoby bez omezení věku let s trvalým bydlištěm v České republice a s platnou adresou pro doručování na území České republiky (dále jen „soutěžící“). Nezletilé osoby zastoupí v případě potřeby (převzetí ceny apod.) jejich zákonný zástupce.

 

Přihlášení do soutěže

 

4. Přihlášení do soutěže probíhá formou registračního formuláře, který se nachází na internetových stránkách soutěže www.cestopisovani.cz (dále jen „internetové stránky soutěže“). Nebo prostřednictvím e-mailové schránky cestovní kanceláře.
5. Cestopisy v textové podobě, ve formátu .doc a případné fotografie se do soutěže se vkládají prostřednictvím elektronického formuláře umístěného na internetových stránkách soutěže, pomocí kterého soutěžící vytvoří soutěžní sadu.
6. Do soutěže budou zařazena soutěžní cestopisy a fotografie obsahově a tematicky související s pravidly a smyslem soutěže. Cestopisy musí pocházet buď přímo ze zájezdů vyhlašovatele soutěže nebo z destinací, kam vyhlašovatel pořádá obvykle své vlastní zájezdy. Cestopis se musí ztotožňovat i se stylem produktů vyhlašovatele. Vyhlašovatel si také vyhrazuje právo jakýkoliv cestopis (nebo celou sadu) bez uvedení důvodu do soutěže nezařazovat a nepublikovat. Především důvody mohou být, že cestopis nesplňuje podmínky soutěže a nezapadá do jejího stylu.
7. Do soutěže nebudou zařazena soutěžní sady obsahující fotografie s lascivními, zesměšňujícími a urážlivými prvky, nebo fotografie nesouvisející se soutěží.
8. Fotografie musí vyhovovat pravidlům soutěže, odpovídat odesílanému cestopisu.
9. Jedna sada může obsahovat maximálně 3 fotografie. Pokud bude chtít soutěžící ke svému cestopisu zaslat více fotografii, učiní tak ve formátu zip. pomocí internetové služby pro sdílení většího objemu dat (uschovna.cz, leteckaposta.cz).
10. Jeden soutěžící může přihlásit více cestopisů.
11. Jeden soutěžící může přihlásit právě jeden cestopis k jednomu zájezdu/cestě. V případě, že soutěžící přihlásí do soutěže více cestopisů s totožným motivem, bude do soutěže zařazeno pouze jedno z nich, a to první cestopis zachycující tento motiv.
12. Ke každému cestopisu musí být doplněn popis umožňující identifikaci destinace, názvu zájezdů a roku. Tyto údaje se vyplňují prostřednictvím elektronického formuláře.
13. Cestopisy může do soutěže poskytnout pouze skutečný autor (nebo osoba zmocněna písemným nebo alespoň ústním souhlasem, skutečný autor musí být na vyžádání schopen tuto skutečnost potvrdit).

 

Vyhodnocování soutěže

 

14. V soutěži jsou hodnoceny celé sada (tedy písemný cestopis a fotografie). Celá sada může být hodnocena na základě více skutečností. A to obsah, zaujetí, vyjádření skutečnosti a nadsázky a spousty dalšími okolnostmi, kterými se bude řídit vyhlašovatel a osoby s kompetencí vyhodnocovat soutěžní sady.
15. Výběr výherců bude probíhat vyhlašovatele s pomocí kompetentních osob v období od 15.1.2020 do termínu akce ,,Setkání příznivců CK HOŠKA TOUR”. Termín akce bude ještě upřesněn, nicméně jde o období přelomu ledna a února roku 2020. Termín bude vyhlašovatelem upřesněn nejpozději do konce roku 2018. Zde dojde ke slavnostnímu předání cen. Účastník se může bez udání důvodů nezúčastnit, ceny obdrží bezplatně poštovní službou nebo se domluví s vyhlašovatelem na jiném způsobu předání.
16. Ceny jsou uvedeny na internetových stránkách www.cestopisovani.cz. Jejich složení může být upravováno a doplňováno.
17. Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
18. Vítězové soutěže budou vyrozuměni na přihlašovací e-mailovou adresu daného soutěžícího, popřípadě jiného běžného kontaktu, který soutěžící uvede, pravděpodobně na telefonním čísle. Tento e-mail musí být platným e-mailem.
19. Pořadatel soutěže se zavazuje zaslat nebo předat výhru výherci nejpozději do 30 dní od vyhlášení vítězů. Po vzájemné domluvě vyhlašovatele a soutěžícího může dojít ke změně.
20. Seznam vítězů a vylosovaných výherců bude zveřejněn na internetových stránkách soutěže.
21. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit či proměnit v penězích. Pořadatel neodpovídá za vady, poškození či ztrátu spojené s dodávkou výher. Reklamace na výhry se nevztahují.

 

Obecná věty na závěr

 

22. Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovené organizátorem a zavazuje se je dodržovat. V případě, že soutěžící bude soutěžit v rozporu s těmito pravidly, vyhrazuje si organizátor právo vyřadit takového soutěžícího ze soutěže.
23. Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s bezplatným užitím jím poskytnutých cestopisů a fotografií v souladu s těmito pravidly, zejména k prezentaci této soutěže a produktů cestovní kanceláře Hoška-tour a jeho partnerů a mediálních partnerů v tištěných, elektronických a jiných komunikačních médiích, bez omezení území, času a množství.
24. Soutěžící registrací v soutěži uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu této soutěže pořadateli soutěže. Zároveň tento souhlas uděluje k účelu vyhodnocení soutěže a dalšího marketingového zpracování.
25. V otázkách zde neupravených se soutěž řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.
26. Autor se přihlášením do soutěže zavazuje, že souhlasí s uvedenými podmínkami v pravidlech soutěže a s dalším nakládáním se soutěžními cestopisy a fotografiemi v souladu se z. č. 121/2000 Sb., autorského zákona.
27. Organizátor si vyhrazuje právo v odůvodněných případech soutěž zkrátit, prodloužit, změnit nebo zrušit.